Konkurs wiedzy o I. J. Paderewskim dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w roku szkolnym 2017/2018

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Celem konkursu jest:

– upamiętnienie postaci Ignacego Jana Paderewskiego

– upowszechnienie wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych wiedzy o historii Polski i I.J. Paderewskim

 1. Wdrażanie uczniów do samokształcenie, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie pogłębienia wiedzy o jednym z twórców Odrodzonej Rzeczypospolitej.
 3. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw Ignacego Jana Paderewskiego.
 4. Promocja twórczości muzycznej I.J. Paderewskiego.
 • 2

Organizatorem konkursu jest:

Urząd Miasta w Łomiankach

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st w Łomiankach

Polskie Centrum w Brukseli im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Rozdział  II – Zasady uczestnictwa w Konkursie

 • 3
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z gminy Łomianki (zwanych dalej: uczestnikiem/uczestnikami)
 2. Uczestnika może być zgłoszony przez szkołę bądź inną placówkę/stowarzyszenie (np. dom kultury, hufiec, parafię, organizacje patriotyczne)
 3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu konkursu.
 5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia – podany na stronie internetowej  Głównego Organizatora  (od dnia 1 września 2017 roku). Wypełniony formularz pracy powinien zostać przesłany razem z pracą. W przypadku zespołu, uczestnicy składają wypełnioną jeden formularz.. Osoby niepełnoletnie obowiązane są do wypełnienia „Oświadczenia rodzica/opiekuna autora pracy” o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu, zgodą na przetwarzanie i publikację danych, i na udział autora/autorów w konkursie a także przeniesieniem licencji na wykorzystanie prac przez Głównego Organizatora Konkursu.
 6. Uczestnicy przystępujący do Konkursu przenoszą prawa autorskie na głównego organizatora konkursu , wykorzystanie pracy w celach promocyjnych w szczególności  prezentowania prac w formie wystawy, w katalogach wystawy, albumach okolicznościowych, ulotkach i innych formach promocyjnych, zarówno w języku polskim jak i innych językach w szczególności w języku francuskim.
 7. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszyli.
 8. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika/opiekun pracy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w ty w szczególności w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych statystycznych i podatkowych.
 9. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika, opiekun pracy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swych danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu.

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

Szczegółowe informacje, dokładny plan przeprowadzenia Konkursu,  kategorii prac konkursowych będzie podany w dniu 1 września 2017 roku.

 

 Komitet Organizacyjny