Historia szkoły

Posted on by

Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach powstała w 1995 roku (Kuratorium Oświaty Wydział Kształcenia – wpis do ewidencji szkół Nr 13/Z/95 z dnia 25.07.1995; Centrum Edukacji Artystycznej – wpis do ewidencji Nr 73/96 z dnia 05.07.1996). W 2000 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała status szkoły publicznej. Nadzór nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W szkole uczy się obecnie 70 uczniów w rozmaitych sekcjach instrumentalnych pod kierunkiem znakomitych pedagogów reprezentujących wysoki poziom przygotowania zawodowego. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie muzyczne, specjalistyczne kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. Wielu pedagogów Szkoły jest laureatami międzynarodowych konkursów muzycznych, aktywnie koncertującymi artystami.

Działalność Szkoły Muzycznej w Łomiankach koncentruje się na kilku wybranych sferach działania:

Działalność edukacyjna, a więc prowadzenie zajęć muzycznych. Organizuje też konsultacje w zakresie gry na instrumencie, lekcje otwarte, warsztaty metodyczne prowadzone przez wybitnych nauczycieli w siedzibie szkoły i poza siedzibą. Uczniowie systematycznie biorą udział w/w spotkaniach, także o charakterze międzynarodowym np. w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Kosicach (Słowacja), w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Fundao (Portugalia), gdzie otrzymali m.in. tytuł laureata II nagrody i wyróżnienie, w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach/Izabelinie/Warszawie, w Przeglądzie Chóralnym w Ciechanowie (organizowanym przez CEA).
Upowszechnianie kultury muzycznej. W ramach założeń statutowych Szkoła organizuje i bierze udział w szeregu imprez kulturalnych, audycjach muzycznych, koncertach. Organizujemy również koncerty o charakterze dobroczynnym zbierając środki na określony cel. Do takich koncertów należał m.in. Koncert Charytatywny na rzecz spalonej Szkoły dla Ociemniałych w Laskach, w dniu 13 stycznia 2008, w którym wystąpili reprezentanci Szkoły wraz z zaproszonymi artystami muzykami.
działalność koncertowa zagraniczna. Organizujemy szereg imprez muzycznych z udziałem zagranicznych muzyków, lub koncerty polskich muzyków za granicą. Naszym sukcesem były m.in. koncert w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. (Koncert Muzyki Polskiej w Ratuszu Miejskim w m. Fundao Portugalia), w którym wystąpili uczniowie i pedagodzy Szkoły (otrzymaliśmy gratulacje a siedziby UE z Lizbony). Prasa, radio i TV przekazały informacje o koncercie. Celem naszej działalności koncertowej jest upowszechnianie polskiej kultury muzycznej, dlatego zawsze umieszczamy w repertuarze koncertowym utwory polskich kompozytorów.
Organizacja Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego. Historia Konkursów sięga 2000 r., kiedy to został zorganizowany I Konkurs Pianistyczny o charakterze lokalnym. Dziś ma charakter międzynarodowy. Gości corocznie kilkuset wykonawców z Polski i zagranicy. Odbywa się w kilku sekcjach instrumentalnych (fortepian solo, duet fortepianowy, skrzypce, wiolonczela, zespół kameralny) i kilku kategoriach wiekowych. Jury przewodniczy wybitna polska pianistka, laureatka Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.F.Chopina w Warszawie profesor Regina Smendzianka. W pracach przygotowawczych i w procesie realizacji konkursów jako jurorzy uczestniczą wybitni artyści muzycy i pedagodzy. Są to profesorowie Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie: Prof. Jerzy Romaniuk, Rektor Elżbieta Tarnawska, Prof. Marek Drewnowski, pianista Karol Radziwonowicz, wiolonczeliści prof.Jarosław Domżał i Piotr Hausenplas, skrzypkowie prof. Hanna Szczepanowska, prof.Agata Sapiecha, Piotr Cegielski, flecistka Jadwiga Kotnowska i in.

Wywiad Radia Dla Ciebie z Lucjuszem Pinkoszem dyrektorem artystyczny Międzynarodowego Konkursu  Pianistycznego im. Juliusza Zarębskiego oraz dyrektorem Szkoły Muzycznej w Łomiankach

W ramach imprez towarzyszących odbywa się szereg spotkań artystycznych popularyzujących idee Konkursu: koncerty wybitnych muzyków – uczestników i laureatów konkursu, wykłady o muzyce polskiej i twórczości Juliusza Zarębskiego (wykład dr hab. Ryszarda Golianka z Uniwersytetu Poznańskiego, autora książki o J. Zarębskim), seminaria problemowe dotyczące wykonawstwa muzycznego. Obecnie Konkurs J. Zarębskiego znajduje się na stronie internetowej Fundacji „M.Argerich – G.Alink”. Podjęliśmy rozmowy w celu zaproszenia przedstawiciela w/w Fundacji do złożenia wizyty w Łomiankach w czasie trwania Konkursu. Planujemy przyjazd wykładowcy fortepianu z Królewskiego Konserwatorium z Brukseli, gdzie Juliusz Zarębski prowadził niegdyś klasę fortepianu. Odwiedziliśmy Żytomierz na Ukrainie – miejsce urodzin i śmierci kompozytora – planujemy zaprosić uczniów tamtejszej szkoły muzycznej, z którą chcielibyśmy nawiązać współpracę.

W przyszłości zamierzamy wystąpić z wnioskiem o członkowstwo w „European Union of Music Competition for Youth” (EMCY).

W 2009 roku zainicjowaliśmy Festiwal Pianistyczny „W Kręgu Przyjaciół Fryderyka Chopina”, który będzie kontynuowany w 2010 roku wielkiego jubileuszu 200-lecia urodzin F.Chopina.